Documenting centers

Zagreb, Children's Hospital

Institution:
Zagreb, Children's Hospital
Contact person:
Dr. Alenka Gagro
Address:

Children's Hospital Zagreb
Department of Pediatrics
Div. Pulmology, Allergology, Immunology & Rheumatology
Klaiceva 16

Postalcode:
10000
City:
Zagreb
Country:
Croatia